Locaties

Steeds meer mensen wekken zelf hun energie op. GroenLinks wil dat de overheid duurzame energie de ruimte geeft. Terwijl andere partijen zich verzetten, ondersteunt GroenLinks onderstaande initiatieven.

Windmolens langs snelwegen
Haarlemmermeer-Zuid
Westelijk Havengebied
Kanaalzone bij Terneuzen
Wijkmolen Amersfoort
In het Groene Woud
Bij Arnhem
Wind op zee

Windmolens langs snelwegen

GroenLinks wil dat het Rijk grond langs snelwegen beschikbaar stelt voor extra windmolens. “Zo kunnen we echt een grote stap zetten richting meer schone energie”, stelt Bram van Ojik, de politiek leider van GroenLinks. Snelwegen vormen logische lijnen om windmolens langs te plaatsen. Bovendien geldt in de buurt van snelwegen een beperking voor bewoning vanwege het lawaai van de auto’s.

Nederland heeft ongeveer 2300 kilometer snelweg. Volgens GroenLinks is ongeveer de helft daarvan geschikt voor het plaatsen van windmolens. Als een snelweg vlak langs een woonwijk gaat is dat geen goede plek voor een windmolen. Ook beschermde natuurgebieden en bijzondere landschappen komen niet in aanmerking.

Meer lezen en het plan 'Snelwegen voor de wind' downloaden? Klik hier.

Haarlemmermeer-Zuid

Windpark Haarlemmermeer-Zuid is een van de vele lokale energie-initiatieven in Noord-Holland. Het windpark wordt gedragen door inwoners van Haarlemmermeer. Omwonenden en betrokkenen nemen actief deel aan het ruimtelijk ontwerpen van het windproject. Zoveel mogelijk zullen grondeigenaren en burgers financieel participeren. Opbrengsten komen ook ten goede aan natuur, milieu, educatie en de ontwikkeling van het gebied.

Gedeputeerde Staten wilde steeds maar niet meewerken aan de plaatsing van windmolens op deze plek. De niet ter zake doende argumenten waren te gek voor woorden. Op aandrang van GroenLinks Noord-Holland is Gedeputeerde Staten uiteindelijk toch gedwongen de mogelijkheden voor Haarlemmermeer-Zuid alsnog te bezien.

Westelijk Havengebied

Energiecoöperaties van burgers en ondernemers staan al klaar om molens in de Amsterdamse havens neer te zetten. Zo telt Amsterdam Energie 200 leden. De coöperatie wil dat omwonenden gaan delen in de winst die gemaakt wordt.

GroenLinks Noord-Holland en GroenLinks Amsterdam willen dat er windmolens komen in het Westelijk Havengebied. De meeste lokale initiatieven vallen echter buiten de zoekkaart van de provincie. En de plekken met maatschappelijke weerstand juist erbinnen. Dit theoretische tekentafel-beleid helpt noch lokale initiatieven, noch tegenstanders van wind op land! 

Kanaalzone bij Terneuzen

In Biopark Terneuzen werken verschillende bedrijven samen aan duurzaamheid. Duurzame groei zien zij als een grote uitdaging. De bedrijven maken met elkaar 'smart links' en realiseren synergieën. Zo worden grondstoffen efficiënter gebruikt en is er minder afval en vervuiling.

GroenLinks juicht dit duurzame en innovatieve samenwerkingsverband toe. Ook schone energie past in het concept. Om het bedrijventerrein echt te verduurzamen gaat GroenLinks voor windmolens in de Kanaalzone. 

Wijkmolen Amersfoort

De provincie Utrecht is een kleine, bosrijke provincie. Alle politieke partijen hechten aan de natuurlijke en landschappelijke kwaliteit. De VVD vindt de provincie ongeschikt voor windenergie. Utrecht is economisch heel succesvol, maar is voor zijn energievoorziening volledig afhankelijk van import. Volgens GroenLinks is er ook in Utrecht ruimte voor windenergie. 

In Amersfoort bijvoorbeeld wil vereniging Duurzaam Soesterkwartier een stevige bijdrage leveren aan een CO2-neutrale wijk. Samen met wijkbewoners willen ze investeren in windmolens en hun eigen stroom duurzaam opwekken. Het rendement van de windmolen zal terugvloeien naar initiatieven in de wijk.

GroenLinks gaat voor een CO2-neutraal Amersfoort en geeft de voorkeur aan initiatieven van bewoners, waarbij omwonenden kunnen participeren. Het initiatief van Duurzaam Soesterkwartier om te investeren in windmolens juicht GroenLinks dan ook toe.

In Het Groene Woud

Noord-Brabant is schaliegasvrij verklaard. Maar nu is het ook hoog tijd om in te zetten op slimme, duurzame energiewinning. In Het Groene Woud bijvoorbeeld willen coöperaties participeren in windenergie.

Helaas benut het provinciebestuur de kansen die windenergie biedt nauwelijks. De huidige Verordening Ruimte biedt geen mogelijkheden om buiten zware industriegebieden windturbines te plaatsen. GroenLinks wil de mogelijkheden verruimen en windmolens zoveel mogelijk eigendom laten worden van burgers en bedrijven in de regio. Plannen voor windmolens zouden wat ons betreft in samenspraak met omwonenden moeten worden ontwikkeld.

Bij Arnhem

GroenLinks Gelderland wil bouwen aan lokaal draagvlak voor windenergie. Hiervoor wordt ingezet op een maximum aantal windmolenprojecten in coöperatief eigendom. Binnen Arnhem zijn drie kansrijke gebieden aangewezen: 't Broek/Kleefse Waard, Koningspleij Noord en IJsseloord-II.

Wind op zee

GroenLinks wil een internationaal geïntegreerd elektriciteitsnetwerk in de Noordzee realiseren. Door slimme verbindingen tussen landen en windparken rondom en op de Noordzee aan te leggen, creëren we een gigantisch productie- en handelsgebied in duurzame energie. Dit drukt de prijs van offshore windenergie en maakt het mogelijk om windparken op zeer grote afstand van de kust te plaatsen. Nederland kan dan als doorvoerland optimaal gebruik maken van haar centraal gelegen positie.

Europarlementariër Bas Eickhout vindt de laconieke opstelling van Rutte fnuikend voor een doorbraak op duurzame energie: “Rutte vindt dat lidstaten hun energiemarkt zelf wel kunnen regelen. Dat betekent echter ook dat zaken als decentrale opwekking nauwelijks gestimuleerd worden omdat er nauwelijks concrete doelen zijn waaraan een land zich moet houden. Bovendien kan op die manier Nederland verder met ‘gasdiplomatie’, wat een chique woord is voor handel met Rusland.” 

In het rapport Samenwerken op de Noordzee rapport zet GroenLinks de voordelen van een North Sea Grid, een netwerk van windenergie op de Noordzee, op een rijtje.