Argumenten

Fossiele energie vervuilt, is slecht voor het klimaat en raakt op. Daarom kiest GroenLinks voor schone energie. Wind heeft de toekomst. Tien redenen waarom.

1) Windenergie is beter voor het milieu
2) Windmolens zijn rendabel
3) Energieonafhankelijk worden
4) Een groene economie
5) Nederland loopt achter, maar kan een inhaalslag maken
6) Windenergie is noodzakelijk
7) Burgers participeren
8) Windmolens zijn stiller dan je denkt
9) Nokturbines maken windenergie bereikbaar
10) Windmolens zijn recyclebaar

1) Windenergie is beter voor het milieu

Wind is een oneindige energiebron. Windenergie is duurzaam, schoon en belast het klimaat niet. Een windmolen levert tot 20 jaar CO2-vrije energie. Bij de bouw, het onderhoud en de afbraak van windmolens is er wel uitstoot van broeikasgassen. Echter, een windmolen heeft in drie tot zes maanden al genoeg energie opgewekt om dit te compenseren. 

2) Windmolens zijn rendabel

Een windmolen levert groene stroom voor 100 Tilburgse kermissen. Windmolens verbruiken ongeveer 0,1 procent van de stroom die ze opwekken, terwijl kolen- en gascentrales 2 procent tot 10 procent van de opgewekte stroom zelf nodig hebben. Uiteindelijk produceert een windmolen tachtig keer zoveel energie als er nodig is om er één te produceren. In beide opzichten hebben windmolens een veel hoger rendement dan kernreactoren, gasgestookte centrales en kolencentrales.

3) Energieonafhankelijk worden

Nederland is afhankelijk van fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie en steenkool): energiebronnen die we niet zelf in de hand hebben. Nederland is daarmee ook afhankelijk van regimes die hun bevolking onderdrukken (zoals Poetin in Rusland en koning Salman in Saudi-Arabië). GroenLinks kiest ervoor dat we onafhankelijk van oliebaronnen en dubieuze regimes onze eigen energie opwekken.

4) Een groene economie

Windenergie draagt bij aan een stabiele economie, schept duurzame economische groei en levert nieuwe banen op. Elektriciteit uit wind levert meer werkgelegenheid op dan elektriciteit uit kolen en gas. Als Nederland met een ontwikkelde thuismarkt een relevante rol pakt in de Europese windenergiemarkt, levert dit in 2020 tot ongeveer 11.000 fulltime banen op. Inclusief de indirecte werkgelegenheid kan dit oplopen tot meer dan 50.000 banen in 2020. 

5) Nederland loopt achter, maar kan een inhaalslag maken

In 2014 kwam slechts 5 procent van het Nederlandse energieverbruik uit duurzame bronnen. Nederland behoort tot de achterhoede in de EU en is ver verwijderd van het streefpercentage voor 2020 (14 procent duurzame energie).

Door volop in te zetten op windmolens op de Noordzee zou Nederland weer sterk kunnen worden op gebieden waar ons land van oudsher op vooroploopt. Nederland  profiteert van windkracht en gaat slim om met de zee.

6) Windenergie is noodzakelijk

Om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te halen is windenergie belangrijk. Zowel op land als op zee is meer windenergie nodig. Windenergie is voor Nederland de goedkoopste en schoonste manier en heeft in alle toekomstscenario’s (die van de overheid, Greenpeace én van Shell) dan ook een groot aandeel.

7) Burgers participeren

Steeds meer mensen wekken zelf hun energie op. GroenLinks ondersteunt deze initiatieven en wil dat de overheid duurzame energie de ruimte geeft. GroenLinks maakt zich hard voor meer windmolens, maar dit lukt alleen in goed overleg. GroenLinks vindt geschikte locaties, draagvlak, (financiële) participatie en maatwerk erg belangrijk. GroenLinks wil meer participatie in windenergie en is blij dat de meeste Nederlandse windenergiebedrijven hier ook voor openstaan.

8) Windmolens zijn stiller dan je denkt

Het gemiddelde geluidsniveau van windmolens is vergelijkbaar met het geluid van een draaiende koelkast in de keuken. Of het geluid van een snelweg op één kilometer afstand. Met omwonenden kunnen verder afspraken gemaakt worden over het stilzetten van de windmolen bij harde wind.

9) Nokturbines maken windenergie bereikbaar

Nokturbines zoals de Ridgeblade maken het mogelijk om windenergie op meer plaatsen op te wekken. Een nokturbine is een windgenerator bovenop een gebouw. De generator is stil, wordt onderdeel van het dak en heeft een hoge opbrengst. Windenergie wordt hierdoor bereikbaar en betaalbaar.

10) Windmolens zijn recyclebaar

Als windmolens worden vervangen, worden ze vrijwel volledig gerecycled.